Ar mes pakankamai solidarūs?

Ar mes pakankamai solidarūs?

Orinta Leiputė
Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkė, LSDP pirmininko pavaduotoja

Planuodami savivaldybių gyventojams reikalingas socialines paslaugas, pirmiausiai turime įvertinti miesto socialinį portretą: sudėties, skaičiaus pokytį ir tada priimti sprendimus kokių mums paslaugų reikia šiandien, o kokių reikės ateityje.

Kiekvienam žmogui svarbiausias dalykas gyvenime yra jo šeima, vaikai, artimieji, jų sveikata, gyvenimo ir ugdymo(si) sąlygos. Visavertį žmonių gyvenimą turi užtikrinti produktyvus darbas, o negalinčiųjų dirbti – socialinio solidarumo principu grindžiama socialinė apsauga. Jauni tėvai turi būti ramūs dėl vaikų galimybės patekti į norimą ikimokyklinę įstaigą ar mokyklą, bei turi turėti galimybę derinti šeiminius įsipareigojimus, bei darbinę karjerą. Senjorai tikisi tinkamos sveikatos priežiūros, pilnaverčio gyvenimo. Visuomenė, valstybė turi tinkamai pasirūpinti tais, kurie savo darbu prisidėjo prie šalies klestėjimo, gerovės kūrimo. Baigęs aktyvią darbo veiklą žmogus turi jaustis pilnaverčiu šalies piliečiu, turėti materialinį pagrindą, nepatirti socialinės atskirties ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Sveikas , darbingo amžiaus žmogus dažniausiai vienaip ar kitaip gali pasirūpinti savimi, savo šeima. Valstybė, savivaldybė turėtų didesnį dėmesį skirti asmenims, kuriems gyvenime ne taip pasisekė. Solidarumas yra viena iš vertybių, kuria tenka kiekvienam vienaip ar kitaip, galbūt skirtingais gyvenimo laikotarpiais,  pasinaudoti.

Mums, socialdemokratams, visuomenės solidarumas yra vienas iš esminių socialdemokratinės politikos siekių, o valstybės teikiama socialinė apsauga, mūsų nuomone, turi užtikrinti būtinas oriam pragyvenimui lėšas visiems piliečiams ir papildomas paslaugas tiems asmenims, kurie dėl senatvės, negalios, artimųjų mirties, globos, ligos, motinystės (tėvystės), nedarbo praranda pajamas ir negali pakankamai aprūpinti savęs arba savo šeimos. Jau vyksta didelių globos įstaigų, socializacijos centrų, specialiųjų internatinių mokyklų pertvarka, tačiau reikia dar glaudžiau bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, jas stiprinti ir tokiu būdu perduoti galimybę teikti socialines paslaugas ir labiau įtraukti į bendrą socialinių paslaugų sistemą. Privalome užtikrinti, kad neįgaliesiems Lietuvoje būtų sudarytos normalios sąlygos gyventi. Visos viešosios erdvės - tiek uždaros, tiek atviros,- bei verslas, kuris aptarnauja klientus, privalo užtikrinti, kad neįgalus žmogus be trečiųjų asmenų pagalbos galėtų laisvai patekti į vidų ir gauti jam reikalingas paslaugas. Mes ypatingai norime atkreipti dėmesį, kad negalią ar specialių poreikių turintiems vaikams būtų užtikrintos palankios sąlygos vystymuisi ir tapimui visaverčiais visuomenės nariais, o ne valstybės išlaikomais asmenimis. Turime nepamiršti ir jų šeimų. Valstybė turi garantuoti galimybę tėvams atsikvėpti, skirti papildoma paslaugų paketą, kas palengvintų jiems galimybę rūpinti neįgaliu vaiku. Labai gaila, bet labai dažniai neįgaliais vaikais tenka rūpintis tik moterims, kurios dėl šios priežasties atsiduria ties emocinio išsekimo ir skurdo riba.

Taigi, šiek tiek statistikos apie Kauno miesto gyventojus.: Kauno mieste darbingo amžiaus asmenų skaičius – 173845, suaugę žmonės su negalia – 25594, pensijinio amžiaus asmenys – 70225, pensinio amžiaus asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai – 13518; vaikai – 51192, vaikai su negalia – 1323, socialinės rizikos šeimos – 600, vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose 1089.

Koalicinėje programoje numatyta, kad skatinsime socialinių ir sveikatos paslaugų konkurencingumą, bei sieksime didesnio nevyriausybinių organizacijų sektoriaus įsitraukimo, savanorystės skatinimo. Susitarėme, kad remsime žmonių su negalią poreikius tenkinančių ir socialinę atskirtį mažinančių institucijų veiklą, bei rekonstruojant viešąsias erdves, pritaikysim žmonių su negalia poreikiams. Ar visi „namų darbai“ atlikti ?

Kauno miesto savivaldybės taryba praėjusių metų pabaigoje patvirtino socialinių paslaugų planą. Jame nurodoma, kad mieste yra 25594 suaugę asmenys su negalia (45-55 proc. darbingumo lygio – 13511, 60-70 proc. darbingumo lygio – 6184, 75 – 100 proc. darbingumo lygio 5899). Senyvo amžiaus asmenys su specialiaisiais poreikiais – 13518 (vidutinių specialiųjų poreikių 5500, didelių specialiųjų poreikių – 7936). Vaikai su negalia – 1326 (lengvas neįgalumo lygis – 518, vidutinis neįgalumo lygis – 643, sunkus neįgalumo lygis – 165 iš kurių 75 vaikams nustatytas spec. Nuolatinės slaugos poreikis). Dienos socialinės globos paslaugos Kaune teikiamos 35 vaikams ir 139 suaugusiam, trumpalaikė (atokvėpio) paslauga teikiama 2 vaikams ir 17 suaugusių, dar reikėtų teikti 16- kai; socialinių  įgūdžių ir palaikymo paslauga teikiama 80 suaugusiųjų. Savarankiško gyvenimo namuose paslauga naudojasi 23, trūksta 8 ir integralia pagalba t.y. socialinė globa ir slauga asmenims, kuriems nustatytas spec. Nuolatinės slaugos poreikis naudojasi 2 vaikai ir 13 suaugusiųjų. Kauno mieste veikia nemažai nevyriausybinių organizacijų, kurios pasitelkdamos valstybės ir savivaldybės pagalbą teikia paslaugas 198 vaikams ir 322 suaugusiems. Kauno mieste didėja vaikų, kuriems nuolatinė globa yra nustatoma šeimoje, o ne institucijoje, skaičius. Per 2017 m. metus 21 vaikui nustatyta nuolatinė globa šeimoje (institucijoje 6 vaikams).Taip pat mieste didėja vaikų, grįžusių gyventi į savo šeimą, skaičius. Per 2017 metus iš laikinosios globos 76 vaikai grįžo gyventi į savo biologinę šeimą. Kauno mieste 2017 metais veikia trys šeimynos, kuriose globojami 35 vaikai.

Vaikų gerovės klausimas išlieka labai aktualus, siekiama, kad vaikai augtų saugioje, darnioje, jų poreikius atitinkančioje aplinkoje. Savivaldybės administracijoje pradėjo dirbti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, kuris tiesiogiai atsakingas už visų institucijų bendradarbiavimą, siekiant maksimaliai užtikrinti vaikų gerovę. Per pastaruosius metus šeimose globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus santykis augo ir ženkliai sumažėjo institucinės globos nustatymo atvejų. 2017 metais Kauno mieste jau dirbo 10 budinčių globėjų, kurie globoja 14 vaikų; 23 socialiniai globėjai, kurie globoja 32 vaikus. Tačiau globėjų vis dar trūksta. Reikalinga ir didesnė, savalaikėir kompleksinė specialistų pagalba paėmus vaiką į globėjų šeimą. Dažnai vaikai būna apleisti, ligoti, psichologiškai palūžę. Kauno mieste 2017 metais rizikos šeimų yra 600, jose auga 1086 vaikai. Palyginus trijų metų laikotarpį, Kauno mieste socialinės rizikos šeimų skaičius didėja. Kaip jau minėjau anksčiau, įvairioms šeimoms reikia pagalbos, nebūtinai socialinę atskirtį jau patiriančioms. Mums labai svarbi ankstyva prevencija, pagalba. Kiekvienoje mokykloje sudarytos Vaikų gerovės komisijos, kurių prievolė - rūpintis vaikams saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą. Komisija vertina vaiko elgesį, daro prielaidas dėl santykių šeimoje, teikia, esant reikalui, pagalbą, rekomendacijas.Vaikai, tėvai, mokytojai ir kiti ugdymo įstaigoje dirbantys specialistai yra mokyklos bendruomenės nariai. Manyčiau, kad Vaiko gerovės komisijų darbas nėra pakankamai geras ir šioje srityje reikėtų padirbėti, suteikiant jos nariams papildomų kompetencijų, ieškoti naujų veikimo būdu, kurie būtų efektyvesni teikiant pagalbą vaikams, tėvams, specialistų konsultacijas mokytojams.

Šiais metais planuojama organizuoti socialinio darbo bendruomenėje paslaugas t.y. telkti socialinius darbuotojus ir teikti trūkstamas socialinio darbo paslaugas bendruomenėje, lankyti jaunimą, žmones, kurie gyvena gatvėje ir negauna įvairių paslaugų, todėl pas juos ateitų socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai ir savanoriai, kurie pasiūlytų pagalbą, žmogus pajustų, kad juo rūpinasi, kad ir gyvendamas gatvėje jis nėra nematomas. Manoma, kad tikslinga labiau plėtoti bendruomenines socialines paslaugas tiek senyvo amžiaus, tiek neigaliesiems. Taip pat nepamiršti paslaugų šeimai, vaikams. Kalbant apie pagalbą šeimai, mes neturime turėti mintyse vien asocialių šeimų, šiai dienai jauniems tėvams, auginantiems vaikus, turinčius elgesio ir emocijų problemų, labai reikalingos ankstyvos pagalbos priemonės.

Atskirai norėčiau išskirti lankomąją priežiūrą namuose ir slaugą sveikatos priežiūros įstaigose. Kauno mieste galima pasinaudoti teikiamomis paslaugomis – dienos socialine globa asmens namuose, gali atvykti komanda specialistų, bet tik pas tuos, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. O pas kitus, kuriems nenustatytas toks poreikis – geriausiu atveju gali ateiti socialinis darbuotojas, kuris atneš maisto produktų iš parduotuvės, padės apsitvarkyti namus... Tačiau ar tiek kompleksinėmis ligomis sergantiems žmonėms užtenka, ką daryti artimiesiems? Čia yra problema visos Lietuvos mastu, todėl manau, kad būtina koreguoti įstatyminę bazę ir numatyti didesnes valstybines lėšas tokių ligonių priežiūrai, slaugai. Dar liūdnesnė situacija yra su slaugos ligoninėmis ir galimybėmis gauti ten vietą. Šiai dienai mieste vyksta didelės pertvarkos: jungiamos trys ligoninės į vieną, siekiant užtikrinti daugiau vietų ir racionaliau naudoti valstybės ir savivaldybės lėšas. Kaunas vis dar tikisi gauti taip seniai žadėtas Europos Sąjungos fondų lėšas, kuriomis  būtų galima didinti lovų slaugai skaičių prie jau esančių gydymo įstaigų, tačiau vykstantis nesusikalbėjimas tarp Sveikatos ir Vidaus reikalų ministerijų stabdo, gyvybiškai svarbius procesus. Šiai dienai keli šimtai žmonių laukia eilės patekti į slaugos namus. Mes turime reaguoti į laikmetį ir reikalingas socialines paslaugas žmonėms. Apstu senyvo amžiaus vienišų žmonių, kurių vaikai galimai išvykę gyventi į užsienį arba dėl ekonominių priežasčių negali pasirūpinti savo senais tėvais. Ir jeigu nėra šeimos – gal tai galėtų daryti bendruomenė. O jeigu reikalinga stipresnė pagalba - socialinių paslaugų sistema turi veikti taip, kad būtų užtikrintas reikiamų socialinių paslaugų teikimo tęstinumas ir socialinių paslaugų rūšių galimybės, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir privačias įstaigas, teikiant socialines paslaugas sudaryti sąlygas gyventojams išsaugoti žmogiškąjį orumą ir patenkinti jų žmogiškuosius poreikius.

Šiemet reikėtų rasti galutinį sutarimą ir lėšas, kad būtų teikiamos paslaugos nuo smurto nukentėjusioms moterims, vaikams. Per praėjusius metus Lietuvoje registruoti apie 48000 policijos pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje, 11000 registruotų tokio tipo nusikaltimų ir virš 8000 aukų. Šiai dienai nukentėjusios moterys apgyvendinamos Kartų namuose ar kitur, bet aiškaus paslaugų plano nėra. Moterims ir jų vaikams reikia ne tik saugios nakvynės, bet ir medikų, psichologų, teisininkų, socialinių darbuotojų pagalbų.

Kaip teigiama socialinių paslaugų plano apraše, miesto savivaldybė socialines paslaugas organizuoja pagal gyventojų poreikius. Siekiant pagerinti socialinių paslaugų teikimą Kauno mieste, yra nustatytos prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys, tai yra paslaugų plėtra šeimai ir vaikui, vaikams su negalia, darbingo amžiaus asmenims su negalia, socialinės rizikos asmenims ir socialinių darbuotojų plėtra Kauno mieste, organizuojant ir teikiant socialines paslaugas. Šiemet Kauno mieste numatoma teikiant socialines paslaugas orientuotis į paslaugų kokybę, tai yra kokią naudą gavo paslaugų gavėjai, kiek asmenų, gavusių socialines paslaugas buvo įgalinti gyventi savarankiškai, įgijo socialinius įgūdžius. Iš savivaldybės biudžeto planuojama skirti beveik 7 milijonai eurų socialinėms paslaugoms. Lėšos ir toliau skirstomos atsižvelgiant į miesto nustatytus socialinių paslaugų poreikius kiekvienai asmenų grupei, numatytus prioritetus paslaugoms teikti, pagrindinį dėmesį skiriant bendruomeninėms paslaugoms.

Žmogus gyvena ne vienas, o tarp kitų žmonių: šeimos, kaimynų, bendradarbių ir visos  visuomenės. Jo asmens orumas ir pasirinkimo laisvė geriau pasireiškia tada, kada jis yra socialiai apsaugotas ir aprūpintas. Mes turime nuolat ieškoti sprendimų, padedančių sukurti sąlygas žmonėms būti materialiai apsirūpinusiems, neleidžiančias žeminti žmogaus orumo bei skatinančias jo galimybių įgyvendinimą.

Close